Bağımsız çalışma izni

Türkiye’de bağımsız bir mesleki faaliyet sürdürmek isteyen yabancılar için düzenlenen bağımsız çalışma iznine ilişkin hükümler Yabancılar İçin Çalışma İzni Kanunu’nun 7’nci maddesine göre düzenlenmiştir. 

Kanunun ilgili maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nde bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir. Bu beş yıllık sürede yabancının süreli çalışma izni ile çalışmış olup olmamasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Bu koşulun yanı sıra Yabancılar İçin Çalışma İzni Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 36. maddesinde bağımsız çalışma izninin, yabancıların çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebileceği ifade edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Bağımsız çalışma izinleri, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülkî ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir.