Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de istihdam edilmek üzere çalışma izni başvurusunda bulunan yabancılara ilişkin süresiz çalışma izni, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 6. Maddesine göre düzenlenmektedir. Süresiz çalışma izninin verilebilmesi için yabancının aşağıdaki iki şarttan birini karşılaması gerekmektedir. Buna göre; 

- Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması ya da 

- Toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması gerekmektedir. 

 

Bu iki koşuldan birini yerine getiren yabancıya iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, idari veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir. 
Maddede ifade edilen kanuni çalışma teriminin tanımı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesinde yapılmıştır. Buna göre; kanuni çalışma, kanunlara uygun şekilde verilmiş çalışma izni, ikamet ve diğer ilgili kanunlar ile mevzuat hükümlerince düzenlenen yükümlülüklerin yanı sıra, sosyal güvenlik primleri ödenmiş veya muaf olarak çalışmayı ifade etmektedir. 

Süresiz çalışma izni yabancıya çalışma özgürlüğünü, Kanunun 13.maddesinin son fıkrasına göre diğer kanunlarda yer alan, yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere dair hükümler saklı kalmak kaydıyla, geniş bir biçimde sağlamaktadır.

 

Kanunda Süresiz Çalışma İzni

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 6’ncıMaddesi uyarınca; 

- Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir. 

- Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar. Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hâllerde iptal edilir. 

- Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.